TOPlist
INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 1. Správce osobních údajů
  MUDr. Daniel Drtík – ordinace otorhinolaryngologie
  6661192 – IČO
  Most, Jugoslávská 1605
  orl.most@seznam.cz
  Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Účel/y zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
  • plnění našich povinností podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a předpisů upravujících pojistné, daně a účetnictví, zejména odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření
 3. Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je:
  • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení)
  • splnění závazků z pracovní smlouvy
 4. Příjemci osobních údajů
  Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci a orgány veřejné moci v mezích stanovených právními předpisy. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
 5. Doba zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu trvání smlouvy.
 6. Práva subjektu údajů
  Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
  • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
   • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
   • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
  • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření;
  • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Pprávo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 7. Právo vznést námitku proti zpracování
  V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
  Zpracování Vašich osobních údajů pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a daně z příjmu fyzických osob, vedení osobního spisu a mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření nám ukládá zákon. Ze zákona plyne i Vaše povinnost nám potřebné údaje poskytnout.
ODKAZY
KONTAKT

Pevná linka (ne SMS):

777 802 468


Adresa:

V. Nezvala 2678/37, Most


(Bývalá mateřská školka
a městská policie)
Adresa ORL Most